III Науково-практична конференція

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві

Львів, 4–5 листопада 2016

Публікація у збірнику українською мовою

Скачати PDF

УДК

Проблема формування тверезого способу життя в українському народному музичному мистецтві

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві: доповіді наук.-практ. конф. (Біла Церква, 15.07.2012 р.) С. 41–44.

ЄЛАГІНА Тетяна Володимирівна. Україна, м. Харків. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра теорії та методики професійної освіти, здобувач.У наш час, коли відбувається радикальна трансформація суспільства, яка супроводжується ламанням стереотипів, переосмисленням існуючих та створенням нових цінностей та ідеалів, з новою силою постала проблема формування тверезого способу життя молоді. Піддаючись впливу загальнодоступної реклами спиртних виробів у засобах масової інформації та в мережі Інтернет, вважаючи, що розпивання спиртних виробів — це «круто», значна частина сучасної української молоді наввипередки демонструє свою «дорослість», не задумуючись про широкий спектр наслідків таких «перегонів».

У «Маніфесті тверезості» Всеукраїнського руху «Твереза Україна» слушно зазначено, що «вживання алкоголю і тютюну несумісне з повноцінним життям здорової людини», адже «алкоголь і тютюн руйнують сім'ї, підривають суспільні стосунки і є основними причинами деградації нації» [1].

Матеріали і методи. У статті використані матеріали Наукового архіву інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського за 1920 рік, проаналізовано ряд збірників українських народних пісень та публікації в мережі Інтернет.

Основна частина. Стан здоров'я народу відображує минуле і сучасне країни. Майбутнє нашої держави безпосередньо залежить від стану морального і фізичного здоров'я нинішньої молоді. Українці усвідомлювали це і тому споконвічно приділяли значну увагу формуванню тверезості як невід'ємної якості справжнього громадянина. На думку науковців, тверезість була визначною рисою нашого народу, що передавалася від покоління до покоління через систему сімейного й християнського виховання разом із іншими моральними і громадянськими якостями та цінностями.

Вивчаючи питання історії питної справи і пияцтва, дослідник І. Прижов зазначав, що «...пияцтва в домосковській Русі не було, не було його як пороку, що роз'їдає народний організм» [2]. У часи козаччини за пияцтво під час військового походу передбачалася смертна кара, а чутки про споживання міцних спиртних виробів поширювали самі козаки [3, c. 173–180] з метою дезінформації ворогів, що було свого роду елементом військової тактики.

Аналіз архівних матеріалів, наукових праць та науково-популярних публікацій показав, що український народ, який можна вважати непитущим, завжди відводив важливу роль формуванню тверезого способу життя — однієї з невід'ємних рис справжнього громадянина. Проблема тверезого виховання була складовою народної педагогіки та знаходила своє відображення в усіх видах українського народного мистецтва, зокрема і в музичному. Підтвердження цьому знайдено в різножанрових творах українського народного музичного мистецтва.

Однією з невід'ємних вимог до майбутнього чоловіка, які оспівувалися у весільних піснях, був саме тверезий спосіб життя, адже для створення повноцінної сім'ї важливо, щоб чоловік «не був п'яниченька, не скривдив мого личенька» [4, с. 28].

Значну кількість творів про ставлення українського народу до пияцтва і пияків знайдено серед родинно-побутових пісень, в яких без прикрас і епітетів була відображена реальна дійсність. Сімейне щастя часто було зруйноване через жорстоке ставлення чоловіка-п'яниці до власної дружини:


Горе жити мені молоденькій
Та й за п'яницею.
А п'яниця, гірка недбайлиця,
Мед-горілку п'є,
Ой як прийде з корчми додомоньку —
Мене молодую б'є [5, с. 512].

Викликали співчуття і співпереживання не лише дружина, а й діти. Вони постійно страждали від ситуації, що складалася в сім'ї, де батько-п'яниця не лише не турбувався про своїх дітей, а й випліскував на них усе своє роздратування і незадоволення:


П'яниця в корчмі
Все п'є та гуляє,
А як прийде до домочку,
Дрібні діти розганяє [6, с. 5].

Із розумінням українці ставилися до жінки, яка, доведена до відчаю, тікала від чоловіка-пияка:


Не бий мене, муже, не карай,
Покину діток, дрібних покину,
Сама піду в найми в чужий край [7, с. 213].

Часто пияцтво призводило до матеріального розорення сім'ї. Адже п'яниця не зупинявся ні перед чим заради власного задоволення і виносив із дому все цінне, не задумуючись над тим, як далі житиме родина:


...Він щовечора із корчми йде.
І щовечора, й щораночку,
Пропив коника й нагайочку.
Пропив коника вороного,
Сам до стайні йде по другого [6, с. 48].

Український народ використовував усі можливі засоби впливу на особистість з метою формування важливої громадянської якості — тверезого способу життя молодого покоління. У пісні «Ой коню мій, коню, коню вороненький» навіть вірний кінь висловлював своє незадоволення господареві-п'яниці:


...Мені тяжкі далекі дороги
І густі коршомки —
Кожну не минаєш.
Сам п'єш та гуляєш,
Мене, вороного,
До стовпа в'язуєш [6, с. 68].

Значну роль у формуванні тверезого способу життя відігравали жартівливі та сатиричні пісні, адже гумор у житті суспільства виконував «своєрідну роль соціального фільтра, який не пропускає в річище звичного, закономірного для народу різних хиб та вад окремих людей». Критикуючи «аномалії людської поведінки та характеру» [8, с. 84], до яких належало і пияцтво, народ в українських жартівливих та сатиричних піснях наголошував, що його наслідком є тяжкий гріх — розпуста:


Кум куму напуває,
Кум куму підмовляє:
Прийдеш, ой прийдеш потому,
Та й як не буде муж в дому [9, с. 416].

Громадська думка мала вагомий виховний вплив на кожну особистість. Тому п'яниці, які здебільшого підсвідомо розуміли негативність своєї шкідливої звички і боялися суспільного осуду, намагалися приховати від оточуючих пристрасть до вживання алкоголю. Підтвердження цьому знайдено у пісні «Я до тебе, кума моя»:


...Напиймося горілочки
Собі нищечком.
Напиймося уночі
Хоч в куточку на печі,
Щоб нас люди не знали
Й п'яницями не звали [9, с. 420].

Висновок. Отже, українське народне музичне мистецтво відігравало значну роль у процесі формування важливої громадянської якості молодого покоління — тверезого способу життя. Не втратило воно свого виховного потенціалу і сьогодні. Адже слухання і виконання пісень з антиалкогольним змістом впливає на формування у молоді негативного ставлення до вживання алкоголю, допомагає зробити висновок про надзвичайну шкідливість цієї звички, наштовхує на думку про її негативні наслідки як для кожної особистості, так і для суспільства в цілому:


Горілочко-шафаро,
Лихе б тебе напало!
Сама в шатах не ходиш,
Нас до втрати доводиш [5, с. 519].

 

[1] Рух «Твереза Україна»: маніфест тверезості [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.tvereza.info/sobriety/

[2] Прыжов И. Исторія кабаковъ въ Россіи въ связи съ исторіей русскаго народа. — Санкт-Петербург — Москва: Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1868. — 320 с.

[3] Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Т. 1. — Львів: Світ, 1990. — 319 с.

[4] Весільні пісні / Упоряд., авт. вст. ст. та приміт. М.М. Шубравська; Відп. ред. І.П. Березовський. — К.: Дніпро, 1988. — 476 с.: іл.

[5] Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Г. Танцюра. — К.: Наукова думка, 1965. — 812 с.

[6] Науковий архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. 1920 р. Ф. 31–2, од. зб. 58.

[7] Перлини української народної пісні / Упорядник М. Гордійчук. — К.: Музична Україна, 1991. — 382 с.

[8] Дей О.І. Народно-пісенні жанри. Вип. 1. — К.: Музична Україна, 1977. — 108 с.

[9] Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О.І. Дей, М.Г. Марченко, А.І. Гуменюк. — К.: Наукова думка, 1967. — 800 с.

Заради тверезості майбутніх поколінь!

Телефон для довідок: phone

E-mail: e-mail